Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszej wypożyczalni

1. Wypożyczenie samochodu następuje na podstawie zawartej umowy najmu.

2. Podczas wynajmu wymagane jest prawo jazdy oraz drugi dokument ze zdjęciem, a w przypadku firm dokumenty rejestracyjne.

3. Aby wynająć pojazd kierowca musi mieć minimum 19 (maksimum 65) lat oraz posiadać prawo jazdy przez okres min 1 lata.

4. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w bardzo dobrym stanie technicznym, czysty, wraz z wyposażeniem wg protokołu zdawczo-odbiorczego, i taki pojazd też oddaje.

5. Najemca może dokonać rezerwacji pojazdu z wybranej klasy poprzez stronę www.rusincar.pl ,  przez co posiada gwarancję  iż otrzyma wybrane auto z danej klasy. W sytuacjach losowych oraz  z przyczyn nie zależnych od RusinCar, np dany samochód ulegnie awarii, lub będzie uczestniczył kolizji drogowej w poprzednim wynajmie, klient otrzyma samochód w porównywalnej klasie. Cena w takim przypadku będzie zrabatowana o 5 %. Rabat nie będzie naliczony gdy najemca otrzyma samochód w wyższej klasie lub o podwyższonym standardzie. Najemca w takim wypadku może również zrezygnować z danej rezerwacji, nie ponosząc żadnych kosztów.

6. Najemca może dokonać płatności za rezerwowany pojazd np gotówką w PLN lub innej walucie, lub kartą płatniczą ( kwota za wynajem ), lub przez system płatnościami internetowymi za pomocą firmy Pay-u, przy czym , część lub całość musimy być dokonana kartą płatniczą( nie koniecznie kartą  kredytową ) imienną na najemce pojazdu. Nasz pracownik zawsze ma z sobą terminal płatniczy. Akceptujemy karty VISA i MASTERCARD z wielu krajów. Po nadaniu unikatowego kodu stałego klienta, który upoważnia do 5 % rabatu od drugiego wynajmu, 10 % od trzeciego wynajmu, można płacić w dowolny sposób, nawet całość w gotówce.

7. Najemca,  może odstąpić bezpłatnie od rezerwacji  na min. 2 dni od daty wynajmu. Odwołanie rezerwacji w dniu lub dzień przed  datą potencjalnego wypożyczenia to  wymagalność  20 % zakładanej kwoty, anulowanie w trakcie trwania umowy najmu to 100% kwoty wynajmu.

8. Należność wynikająca z umowy najmu pobierana jest z góry zgodnie z obowiązującym cennikiem. Należność za przekroczenie limitu kilometrów pobierana jest przy zwrocie pojazdu zgodnie z obowiązującym cennikiem, czyli 0,30 zł, za każdy przekroczony kilometr.

9. Do obowiązków Najemcy należy używanie samochodu z jego potocznym przeznaczeniem . Najemca na  dbać o powierzone mienie,oraz  uzupełnianie płynów, sprawdzanie ciśnienia w ogumienia, wymiana przepalonych żarówek i ewentualnej jego naprawy doraźnej oraz używanie właściwego paliwa. Wskazane paliwo 98”.  W sytuacjach wyjątkowych  wynajmujący ma prawo wymówić z winy najemcy umowę  wynajmu , jeżeli stwierdzi iż pojazd używany jest niezgodnie z  jego faktycznym przeznaczeniem.

10. Przedłużenie najmu musi być potwierdzone przez RusinCar, min na 24 godziny przed upływem terminem zwrotu pojazdu wynikającym z zawartej umowy.

11. W przypadku jeśli pojazd nie zostanie zwrócony o godzinie ustalonej w umowie, i po kilkukrotnym wcześniejszym kontakcie telefonicznym z najemca,  wynajmujący mam prawo powiadomić organy ścigania o przywłaszczeniu mienia, oraz naliczyć karę umowna w wysokości 2 krotnej stawki za wynajem dobowym za każdy dzień. Kara może nie zostać naliczona, gdy najemca wskaże uzasadnienie przyczyny spóźnienia t.j wypadek lub inne ważne przesłanki, na które najemca nie miał wpływu oraz poinformuję o tym fakcie telefonicznie wcześniej wynajmującego.

12. Kierowcą może być tylko osoba wskazana w Umowie wynajmu.

13. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować RusinCar oraz zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki. W przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.

14. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.

15. Obowiązuje limit kilometrów zgodnie z umową. Limity sumują się – całkowity limit kilometrów dla danego wynajmu równa się iloczynowi km razy ilość dób najmu. Przekroczenie zgodnie z umowa najmu, 30 netto/kilometr.

16. W cenie wynajmu klient posiada OC oraz assistance, dodatkowe zawarte ubezpieczenie zwalnia go z pokryciu udziału w szkodzie własnej lub całkowitej, chyba że najemce użytkował pojazd niezgodnie z przeznaczeniem, był pod wpływem alkoholu, dokonał szkody celowo,  nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem na terenie danego kraju.

17. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.).